Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen
  1. HockeyMonkeys verzorgt cursussen en sportactiviteiten voor spelers van alle niveau’s.
  2. De duur, inhoud en kosten van de cursus kunnen per aanbod verschillen en worden door HockeyMonkeys via de website www.hockeymonkeys.nl kenbaar gemaakt.
  3. De groepsindeling gedurende de cursus wordt bepaald middels het niveau van de speler, niet middels leeftijd of geslacht.
  4. Met het invullen en verzenden van het inschrijfformulier geeft de invuller HockeyMonkeys toestemming om de persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor HockeyMonkeys doeleinden.
 2. Aanmelding & inschrijving
  1. De aanmelding van een speler wordt overeengekomen middels het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website www.hockeymonkeys.nl of middels een bevestiging via e-mail.
  2. Aanmeldingen worden geregistreerd op chronologische volgorde van ontvangst aanmelding.
  3. Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers worden de opvolgende aanmeldingen mogelijk op een wachtlijst geplaatst.
  4. Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen mits een volledig ingevuld digitaal inschrijfformulier is ontvangen.
  5. Na aanmelding van de speler ontvangt deze een digitale ontvangstbevestiging.
  6. Deelname aan de activiteiten van HockeyMonkeys wordt definitief waarneer de betalingsvoorwaarden zijn voldaan.
  7. Wanneer de speler de gevraagde betaling niet kan voldoen, zal diens deelname positie komen te vervallen en wordt deze doorgeschoven naar eventuele spelers op de wachtlijst.
  8. HockeyMonkeys streeft ernaar de speler te voorzien van bevestiging en informatie ruim voor aanvang van de eerste training.
  9. Indien naar oordeel van HockeyMonkeys een te gering aantal spelers zich voor de cursus hebben aangemeld, kan de cursus worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangt de speler uiterlijk 24 uur voor aanvang notie van de annulering.
  10. In het geval van artikel 2i wordt in overleg met de speler(s) indien mogelijk en in overleg een passend alternatief voorgesteld.
 3. Betaling
  1. De betaling voor deelname aan de cursus dient uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de cursus in bezit te zijn van HockeyMonkeys.
  2. Betalingen worden in een termijn voldaan. Indien dit voor de speler complicaties oplevert, kan in overleg een uitzondering worden gemaakt voor twee termijnen.
  3. Alle betalingen aan HockeyMonkeys vinden plaats middels digitale transacties. Te betalen bedragen worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL63 KNAB 0257 9973 34 t.n.v. HockeyMonkeys.
  4. Mocht de inschrijving voor de cursus vol zijn, terwijl gelijktijdig door de speler aan de inschrijving en betaling wordt voldaan, vindt een volledige restitutie van het deelnamegeld plaats.
 4. Huishoudelijk regelement
  1. HockeyMonkeys maakt als gast gebruik van de voorzieningen van de sportvereniging. Spelers dienen zich correct te gedragen naar de normen en waarden van de gastvereniging, zowel binnen als buiten het veld. Het tonen van ongewenst gedrag kan schorsing of verwijdering tot gevolg hebben.
  2. Als sporters, respecteren we ook andere sporters. Zodoende betreden we het veld pas als hier door de trainers toestemming voor wordt gegeven.
 5. Aansprakelijkheid
  1. HockeyMonkeys en in naam van HockeyMonkeys handelende trainers zijn niet aansprakelijk voor enige (directe, noch indirecte) schade opgelopen tijdens of in verband met deelname aan de cursus of sportactiviteiten.
  2. Schade veroorzaakt door de speler aan materialen of andere eigendommen van HockeyMonkeys en/of de gastvereniging kunnen op de speler worden verhaald.
  3. HockeyMonkeys is niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan ook.
  4. HockeyMonkeys is niet aansprakelijk voor blessures opgelopen tijdens deelname aan de door HockeyMonkeys georganiseerde activiteiten. Noch is HockeyMonkeys aansprakelijk voor reeds ontstane of aanwezige blessure(s) en/of fysieke klachten van de speler.
 6. Annulering, afgelasting & verzuim
  1. Annulering door de speler, na inschrijving en betaling is mogelijk tot tien werkdagen voor aanvang van de cursus. In geval van annulering wordt € 25,- inclusief b.t.w. aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze administratiekosten worden verrekend met het betaalde cursusgeld.
  2. Wanneer annulering van deelname door een speler plaatsvindt gedurende de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk, met uitzondering indien artikel 6c van toepassing is.
  3. Restitutie van het cursusgeld of deel van een deel van het cursugeld is alleen van toepassing indien sprake is van overmacht, zoals langdurige ziekte of blessure. Restitutie van het cursusgeld kan enkel schriftelijk worden aangevraagd. HockeyMonkeys kan de speler hierbij vragen om een doktersverklaring. Een verzoek kan worden geadresseerd aan info@hockeymonkeys.nl of het correspondentieadres dat op www.hockeymonkeys.nl te vinden is.
  4. In het geval van schorsing of verwijdering als gevolg van artikel 4a is er voor de speler geen mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld.
  5. Wanneer een speler door ziekte of andere afwezigheid afwezig is, dient dit tijdig bij HockeyMonkeys te worden gemeld. HockeyMonkeys bepaald naar billijkheid of de afmelding tijdig en legitiem is. Aan het eind van de cursus zal indien nodig de mogelijkheid worden geboden voor het inhalen van gemiste trainingen.
  6. Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen zonder door HockeyMonkeys legitiem bevonden reden, vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
  7. Bij meermalige afwezigheid kan HockeyMonkeys geen garantie geven dat voor alle gemiste trainingen een inhaalsessie kan worden gerealiseerd.
  8. HockeyMonkeys behoudt zich het recht trainingen af te gelasten. Indien een training wordt afgelast, wordt een passend inhaalmoment gezocht.
  9. Indien de gastvereniging besluit dat de gehuurde velden voor HockeyMonkeys niet bespeelbaar zijn, dan wel afgekeurd, wordt de training afgelast en een passend inhaalmoment gezocht.
  10. Alle communicatie met betrekking tot afgelasting verloopt via de website www.hockeymonkeys.nl. Mogelijk verloopt deze ook via de website van de gastvereniging en/of andere digitale communicatie.
 7. Trainingsmateriaal
  1. Spelers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door de speler zullen de betreffende kosten worden verhaald op de speler.
  2. Het dragen van een bitje tijdens is verplicht tijdens hockey activiteiten.
  3. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht tijdens hockey activiteiten.
  4. Deelnemers ontvangen bij eerste deelname een HockeyMonkeys shirt, welke is voorzien van een HockeyMonkeys logo.
  5. Na betaling van het cursusgeld wordt het HockeyMonkeys shirt eigendom van de speler.
 8. Foto’s & video’s
  1. Tijdens activiteiten van HockeyMonkeys wordt beeldmateriaal verzameld. HockeyMonkeys behoudt zich het recht dit beeldmateriaal in te zetten voor promotie doeleinden. Wanneer de speler tegen publicatie van deze beeldmaterialen is, verzoeken wij deze dit voor aanvang van de cursus kenbaar te maken.
 9. Communicatie 
  1. HockeyMonkeys behoudt zich het recht om (oud)deelnemers aan onze activiteiten op de hoogte te houden van ons aanbod middels nieuwsbrieven en andere digitale communicatie.
  2. De communicatie betreffende promotionele activiteiten vindt enkel plaats via e-mail.